LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Nauka i technologia dla żywności

 

Nauka i technologia dla żywności

Nauka i technologia dla żywności.

Od  września grupa uczniów naszej szkoły z klas piątych i szóstych uczestniczy w realizacji innowacyjnego, interdyscyplinarnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  pod tytułem Nauka i technologia dla żywności (NTŻ). Partnerem szkół biorących udział w projekcie jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. NTŻ realizuje wybrane zagadnienia podstawy programowej określone dla przyrody, matematyki, informatyki, ale także wprowadza zagadnienia wykraczające poza podstawę programową zapewniając osiąganie następujących celów:

-           przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

-           zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

-           kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Jednocześnie program NTŻ kładzie nacisk na kształcenie najważniejszych umiejętności określonych w podstawie programowej:

-           myślenie naukowe (umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa);

-           myślenie matematyczne (umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych) rozumowaniu matematycznym);

-           umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

-           umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

-           umiejętność pracy zespołowej.

W realizację projektu na terenie naszej placówki zaangażowani są nauczyciele przyrody i matematyki/informatyki.

Za nami są już zajęcia w ramach pierwszego projektu badawczego „Mikroskopowe czary mary”. Na spotkaniach  w szkole uczniowie poznawali zasady mikroskopowania, tworzyli własne preparaty, zapoznali się z terminologią i sprzętem niezbędnym przy pracy z mikroskopem. Wiedzę i umiejętności nabyte w szkole wykorzystali podczas zajęć realizowanych na UE w laboratorium mikrobiologicznym i pracowni informatycznej. Uczniowie otrzymali niezbędne materiały do realizacji projektu. Zajęcia na uczelni bardzo się im spodobały. Aktualnie realizujemy drugi projekt badawczy.

                                                                       Szkolny opiekun Barbara Rogala.

Link do strony projektu - ntz.dobrekadry.pl