LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Let's Move

 

Let’S Move!- projektowanie dróg do szkoły


1. Cel


Celem projektowania tras do szkoły jest wyznaczenie trzech najczęściej uczęszczanych tras do szkoły, którymi przemieszczają się uczniowie. Wybór tras pozwoli na przeprowadzenie audytu pieszego i określenie miejsc niebezpiecznych na trasie uczniów z domów do szkoły.


2. Instrukcja


2.1. Uczniowie klas I-III


1) Projektowanie dróg do szkoły odbywa się w domach uczniów przy pomocy ich rodziców. Uczniowie otrzymują mapy od nauczyciela (wychowawcy) podczas zajęć w szkole w celu wypełnienia ich w domu.
2) Wybranym przez siebie kolorem (linią) uczeń zaznacza na mapie trasę, którą przemieszcza się z domu do szkoły.
3) Kolorem czerwonym (kółkiem) zaznacza na mapie miejsca na jego trasie do szkoły, które w jego odczuciu są niebezpieczne.
4) Wypełnione mapy uczniowie przynoszą do szkoły i oddają nauczycielowi.
5) Nauczyciel (wychowawca) analizuje zebrane mapy i wskazuje mapy, na których zostały zaznaczone trzy trasy, po których najczęściej poruszają się uczniowie.
6) Nauczyciel (wychowawca) przekazuje mapy koordynatorowi szkolnemu projektu Let’S Move!- wszystkie mapy.
7) Koordynator projektu, na podstawie wskazanych przez wychowawców map z trzema najczęściej uczęszczanymi trasami, wybiera trzy najczęściej uczęszczane trasy przez uczniów całej szkoły.


2.2. Uczniowie klas IV-VI


1) Projektowanie dróg do szkoły odbywa się w szkole podczas zajęć godzin wychowawczych/przyrody/innych lekcjach przez uczniów przy pomocy nauczyciela.
2) Uczniowie dzielą się na 4-5 grup po 6-8 osób.
3) Każda grupa otrzymuje arkusz mapy, na której każdy z uczniów innym kolorem (linią) zaznacza trasę, która przemieszcza się z domu do szkoły.
4) Kolorem czerwonym (kółkiem) zaznaczają na mapie miejsca na ich trasie do szkoły, które w ich odczuciu są niebezpieczne.
5) Nauczyciel prowadzący zajęcia zbiera wypełnione mapy, dokonuje ich analizy i wskazuje mapy, na których zostały zaznaczone trzy trasy, po których najczęściej poruszają się uczniowie.
6) Nauczyciel przekazuje mapy koordynatorowi szkolnemu projektu Let’S Move!- wszystkie mapy.
7) Koordynator projektu, na podstawie wskazanych przez wychowawców map z trzema najczęściej uczęszczanymi trasami, wybiera trzy najczęściej uczęszczane trasy przez uczniów całej szkoły.


Uwaga! Jeśli początek trasy ucznia znajduje się poza obszarem mapy uczeń na brzegu arkusza mapy zapisuje ulicę, na której znajduje się jego dom, następnie rysuje swoją trasę znajdującą się w obszarze mapy.


 

Let’S Move!

Projekt „Droga do szkoły: bezpieczna, zdrowa i ekologiczna - Let’S Move!” to trzyletni program, którego głównym celem jest promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności w szkołach. Projekt ma na celu zmianę przyzwyczajeń społeczności szkolnej w kwestiach przemieszczania się do szkoły. Inicjatywa ta przyniesie korzyści uczniom, rodzicom i nauczycielom, poprawi jakość ich życia, wpłynie na zdrowie i stosunki społeczne.

 

Do najważniejszych korzyści wynikających z udziału w programie należy zaliczyć:

 • wzrost dziennej aktywności fizycznej u uczniów, pomoc w walce z otyłością,

 • wzrost bezpieczeństwa w środowisku szkolnym- ograniczenia liczby samochodów i z tym związana poprawa bezpieczeństwa w okolicach szkoły,

 • zwiększenie wiedzy uczniów o przestrzeni funkcjonowania,

 • budowanie więzi pomiędzy uczniami poprzez grupowe wycieczki,

 • oszczędzanie energii przez zmianę przyzwyczajeń- zamiast jazdy samochodem, korzystanie z roweru lub przemieszczanie się pieszo,

 • poprawa jakości powietrza, redukcja emisji CO2, transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej,

 • rozwój umiejętności w zakresie języków obcych i komunikacji u uczniów,

 • wzrost motywacji i satysfakcji u uczniów w związku z wykonywaną podczas programu pracą.

 

W czasie trwania projektu Let’s move! zostaną wytypowane najbardziej uczęszczane drogi do szkół i zostaną przeprowadzone działania umożliwiające dzieciom samodzielne przemieszczanie się. Będą prowadzone akcje i kampanie edukacyjne dotyczące zrównoważonej mobilności. Organizowane będą również przedsięwzięcia pilotażowe: "piesze autobusy" oraz wymiana doświadczeń uczniów za pośrednictwem platformy e- Twinning.

 

Partnerzy projektu:

 • Agencja Energetyczna Ribera (Hiszpania)

 • Prioriterre (France)

 • Gmina Wrocław (Polska)

 • Gmina Koprivnica (Chorwacja)

 

Szkoły uczestniczące:

 • La Ribera (Hiszpania)

  • La Encarcación (Sueca)

  • CEIP Almassaf (Almussafes)

  • CEIP Sanchis Guarner (la Pobla Llarga)

  • CEIP Pere Gumilla (Carcer)

 

 • Haute Savoie (Francja)

  • École Primaire de Balmont (Seynod)

  • École de la Jonchere (Seynod)

  • École Primaire de Barral

  • École Primaire de Cep

 

 

 • Wrocław (Polska)

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16

 

 • Koprivnica (Chorwacja)

  • Antun Nemcic Gostovinski

  • Coor Podrawsko Sunce

  • D.S. Duro Ester