LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Regulamin świetlicy 2016

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZSP NR 9 WE WROCŁAWIU

 

1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej układanego przez kierownika świetlicy na dany rok szkolny.

2. Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor Zespołu i kierownik świetlicy.

3. Świetlica jest czynna w godzinach 7 – 17 we wszystkich dniach pracy szkoły.

4. Wychowawcy odpowiadają za bezpieczeństwo tych dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub same zgłosiły się do niej przed lub po lekcjach. Wychowawca nie odpowiada za dziecko przebywające w szkole, które do świetlicy się nie zgłosi lub zostanie przyprowadzone przed godziną otwarcia świetlicy.

5. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zgłoszenia.

6. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do karty zgłoszenia. Dziecko, które ukończyło 7 lat, może samodzielnie wyjść do domu pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia – zgody rodziców.

7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której rodzic nie umieścił na karcie zgłoszenia, jeśli osoba taka ma pisemne upoważnienie od opiekunów prawych dziecka.

8. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane wychowawcą na datowanym i podpisanym przez rodzica piśmie.

9. Dziecko nie będzie wypuszczane ze świetlicy na prośbę telefoniczną.

10. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy.

11. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

12. Dzieci w czasie pobytu w świetlicy nie mogą korzystać z własnego sprzętu elektronicznego. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

13.W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne. Należy również wyposażyć dziecko w strój umożliwiający zajęcia na wolnym powietrzu.

14. Dziecko może opuścić świetlicę na zajęcia dodatkowe organizowane przez firmy zewnętrzne i odbywające się na terenie szkoły pod warunkiem pisemnego określenia przez rodziców rodzaju zajęć, dnia i godziny odbywania zajęć oraz upoważnienia osoby prowadzącej do odbioru dziecka na czas zajęć.

15. W trosce o bezpieczeństwo dzieci rodzice i opiekunowie powinni informować wychowawcę o odbiorze dziecka ze świetlicy.