LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Regulamin biblioteki 2017

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 9

WE WROCŁAWIU

§1

Zasady wypożyczania zbiorów biblioteki.

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice  i pracownicy szkoły.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

4.Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki, w tym jedną lekturę obowiązkową na 1 miesiąc.  W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza. 

6.Wszystkie wypożyczone materiały  powinny być zwrócone na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego

7.Na okres wakacji można wypożyczyć książki pod warunkiem deklaracji rodziców, że uczeń  pozostaje w szkole na rok następny i zwróci je w pierwszych dniach września.                      

8.Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

§2

Zasady  korzystania ze zbiorów na miejscu.

1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń

2.Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu plecaki i okrycia wierzchnie

3.Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc książek  poza bibliotekę

4. Z księgozbioru podręcznego korzysta się za pośrednictwem bibliotekarza

5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi

6.W czytelni obowiązuje cisza

7.Nie wolno w czytelni spożywać posiłków i pić napojów

8.Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

§3

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych.

1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy Szkoły.

2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji oraz do  celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.  Można je  wykorzystywać do prowadzenia korespondencji, gier i zabaw ale tylko dydaktycznych i pod nadzorem nauczyciela.

3.Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza.

4.Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 minut. W razie potrzeby czas ten może być wydłużony  ale tylko za zgodą bibliotekarza .

5.Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się jednocześnie 2 osoby.

6. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.

7.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.

8.Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera, zmieniać tapet itp.).

9.Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.

10. Zabrania się wkładania własnych nośników informacji do stacji dysków bez zgody bibliotekarza.

11.Wyszukane informacje mogą być zapisane na CD lub wydrukowane. W bibliotece można drukować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych a drukowania dokonuje bibliotekarz.

12.Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

13.Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza oraz  zakaz jedzenia i picia. 

14. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

§4

Zasady   korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych w trzyletnim cyklu użytkowania.

1. Podręczniki dla klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych i piątych są własnością szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na okres danego roku szkolnego.
3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
4. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz we współpracy z wychowawcą, na podstawie imiennej listy uczniów danej klasy.
5. Rodzic na zebraniu z wychowawcą klasy podpisem potwierdza:
 5a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
 5b) wypożyczenie podręcznika,
 5c) przekazanie materiałów ćwiczeniowych. 

6.Wychowawca przekazuje bibliotekarzowi listę z podpisami.     

7. Uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników na dwa tygodnie  przed zakończeniem roku szkolnego.

8. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy i nauczyciel bibliotekarz.
9. Podczas zwrotu podręczników nauczyciele dokonują oględzin podręczników, określając stopień ich zużycia.
10. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź zagubienia podręcznika rodzice ucznia zobowiązani są do odkupienia podręcznika  (klasy IV – V) bądź do zwrotu kosztów zakupu podręcznika na zasadach określonych na stronie ministerstwa właściwego do spraw oświaty i wychowania.                                                

11.W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika przez ucznia, zanim zostanie zakupiony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego podręcznika, który znajduje się w bibliotece (szkoła posiada jeden dodatkowy podręcznik na klasę).

12. W przypadku przejścia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego do innej szkoły podręcznik podlega zwrotowi do biblioteki szkolnej.                             

13. Uczniowie są zobowiązani do:
 13a) używania podręcznika zgodnie z przeznaczeniem,
 13b) troski o jego walory estetyczne m.in. poprzez jego obłożenie,
 13c) niedokonywania w podręczniku żadnych wpisów długopisem, kredką, flamastrem itp.
14. Podręcznik jest przeznaczony do użytku przez kolejne trzy lata nauki.

 

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia  07.02.2017

                                                                                                                            

Podpis dyrektora szkoły