Prezydent Wrocławia zawiadamia, o ogłoszeniu
2 poziomu zagrożenia  dla Wrocławia ze względu na ryzyko przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA ZGODNIE Z PLANEM DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Zalecenia dla ludności

1.   Zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego.

2.   Zaleca się korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się - np. rowerem lub pieszo - na krótkich odcinkach w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego.

3.   Zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz dzieci
i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych
i opiekuńczo-wychowawczych.

4.   Zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz dla grup ludności wrażliwych na przekroczenia standardów jakości powietrza m.in. dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia, osób starszych i w podeszłym wieku, osób
z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego
i krwionośnego.

5.   Zaleca się ograniczenie aktywności sportowej na otwartej przestrzeni. 

6.   Zaleca się ograniczenie wietrzenia mieszkań.

7.   Zakazuje się używania spalinowego sprzętu ogrodniczego w okresie wiosennym i jesiennym.

8.   Przypomina się o całkowitym zakazie palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni.       

9.   Zakazuje się czasowego palenia w kominkach w celach rekreacyjnych, o ile nie jest to stałe i jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń oraz zakazuje się używania grilla.    

10.Zaleca się – o ile to możliwe – nie ogrzewać pomieszczeń węglem lub ogrzewać je węglem lepszej jakości.

11.Przypomina się o obowiązującym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.

Przedsiębiorstwa, Kierownicy budów

1.   Przypomina się kierownikom budów o obowiązku mycia kół pojazdów ciężkich opuszczających plac budowy mogących nanieść zanieczyszczenia na drogę oraz o zapobieganiu pylenia podczas prac budowlanych;

2.   Zaleca się właścicielom przedsiębiorstw jednorazowe zmycie placów i ulic na terenach przemysłowych, na których znajdują się drogi nieutwardzone lub składowane są materiały sypkie.