Regulamin konkursu na logo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 we Wrocławiu

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły.

II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 we Wrocławiu.
2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. oraz umieszczone na sztandarze szkoły.
3. Konkurs trwa od 08.12.2020 r. do 18.01.2021r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i rodzice.
1.1. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
1.2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
1.3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt
1.4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 we Wrocławiu.
1.5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
3.1.Na dowolnym formacie należy przedstawić znak.
3.2. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
3.3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
- być czytelne i łatwe do zapamiętania,
- być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
- wzbudzać pozytywne emocje,
- składać się :
· tylko z logotypu (stylizacji literowej)
· tylko z elementu graficznego będącego symbolem · lub też zawierać połączenie obu tych elementów
4. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace wykonane tradycyjnymi technikami należy składać w sekretariacie szkoły, a prace wykonane na komputerze przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.01.2021 r
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane
4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 
1. zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3. czytelność i funkcjonalność projektu,
4. estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie: 

1. Dyrektor szkoły
2. Przedstawiciel Rady Rodziców
3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
4. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (Wicedyrektor, nauczyciel informatyki, nauczyciel plastyki)
w/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu
2. Planowana data ogłoszenia wyników 01.02.2020r.
3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.