Utworzono: poniedziałek, 26 sierpień 2019 15:45

Nr sprawy:  US1/ZSP-9/2019 

                        Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu prowadzonym   jako zamówienie na usługi społeczne – na podstawie art., 138o ustawy Pzp. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9,  ul. Ludwika Solskiego 13, 52-401 Wrocław,  informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

  RETTMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K

ul. Różana 5/9, 53-226 Wrocław 

Nazwa zadania

Usługi restauracyjne na rzecz  uczniów i dzieci uczęszczających

do Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 9  we Wrocławiu

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Kryterium oceny wg Rozdz. XXIII SIWZ cena       - 60-p-tów

Kryterium oceny wg Rozdz. XXIII SIWZ- zatrudnienie dodatkowej osoby  40 -p-tów

Razem

Uwagi

      

1

RETTMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K

ul. Różana 5/9, 53-226 Wrocław

60

40

100

       

W/w. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie został z niego wykluczony, a jego oferta otrzymała największą ilość 100,00 punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ.

   

Wpłynęła tylko jedna oferta.

   
             

Zatwierdził: mgr Dorota Wójcik -Hetman 

Otrzymują:
1.  Strona internetowa:   www.sp15.wroclaw.pl
2.  Wykonawca  na  e-maila:  
3.  Tablica ogłoszeń w siedzibie.

Skan ogłoszenia w pdf.