Zakres zadań i odpowiedzialności wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego w zakresie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczna ucznia z ORZECZENIEM wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną lub inną specjalistyczną.[PDF]
 

Zakres zadań i odpowiedzialności wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego w zakresie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczna ucznia z OPINIĄ wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną lub inną specjalistyczną.[PDF]

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001643