Świetlica szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 we Wrocławiu

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach 6.45-17.00. W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej według haseł tygodnia z uwzględnieniem imprez i uroczystości szkolnych, pór roku, itp.W ramach zajęć dzieci odrabiają lekcje, czytają lektury, bawią się, grają w gry planszowe, uczestniczą w grach i zabawach dydaktycznych. Ponadto mogą one brać udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach : plastyczno-technicznych, ruchowych, sportowych, czytelniczych, muzycznych. Uczniowie mają także czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy sportowe i ruchowe, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Uczniowie dobrze się nawzajem poznają, nawiązują przyjaźnie, a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.

Wychowawcy w świetlicy

  • Anna Żmudzka- kierownik świetlicy
  • Janina Żelazna
  • Jadwiga Sawicka
  • Olga Kholod-Bednarczyk
  • Agnieszka Kukieciak
  • Justyna Fijak
  • Zdzisława Schrodtke
  • Marek Walijewski
  • KrystynaLeśkiewicz- Lewińska

Dokumenty świetlicy