Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów. Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 6.45-17.00. W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej według haseł tygodnia z uwzględnieniem imprez i uroczystości szkolnych, pór roku, itp.W ramach zajęć dzieci odrabiają lekcje, czytają lektury, bawią się, grają w gry planszowe, uczestniczą w grach i zabawach dydaktycznych. Ponadto mogą one brać udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, ruchowych, sportowych, czytelniczych, muzycznych. Uczniowie mają także czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy sportowe i ruchowe, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Uczniowie dobrze się nawzajem poznają, nawiązują przyjaźnie, a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.

Proponowane zajęcia w grupach zainteresowań

 • Zajęcia sportowe „Aktywna świetlica”
 • Zajęcia plastyczne „W słonecznej pracowni” w ramach programu LaboratoriaPrzyszłości
 • Zajęcia plastyczne z elementami kreatywności i relaksacji
 • Zajęcia czytelnicze „Wspólnie czytamy – świat odkrywamy”
 • Zajęcia plastyczne z elementami arteterapii „Twórcza świetlica”

Wychowawcy w świetlicy

 • Anna Żmudzka- kierownik świetlicy
 • Janina Żelazna
 • Jadwiga Sawicka
 • Olga Kholod-Bednarczyk
 • Agnieszka Kukieciak
 • Justyna Fijak
 • Wiesława Kotos
 • Barbara Rogala
 • Zdzisława Schrodtke
 • Magdalena Torzewska
 • Marek Walijewski
 • Anna Drzewiecka-Sypień
 • Ewa Kowalczyk
 • Halina Osetek-Smertycha
 • Brygida Serkizowska

Dokumenty świetlicy