Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności naszej szkoły jest świetlica. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie szkoły z klas I-III, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w placówce. Dzieci rodziców niepracujących mogą korzystać ze świetlicy tylko za zgodą Dyrektora Szkoły, w sytuacji gdy są wolne miejsca.
Ze świetlicy mogą korzystać w wyjątkowych przypadkach również dzieci klasy IV na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów i za zgodą Dyrektora Szkoły.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu troskę o prawidłowy rozwój fizyczny,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
 • organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kultury życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości,
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy,
 • zapewnienie dzieciom właściwej opieki w czasie spożywania obiadu.

Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie  nie może przekraczać 25.
Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin świetlicy szkolnej. Zapisów do świetlicy dokonuje się wypełniając Kartę zgłoszenia (Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej).

Wychowawcy w świetlicy 

 • Marek Walijewski - kierownik świetlicy
 • Iwona Bobińska
 • Janina Żelazna
 • Olga Kholod- Bednarczyk
 • Małgorzata Łomecka
 • Anna Żmudzka
 • Jadwiga Sawicka
 • Agnieszka Kukieciak
 • Wiesława Kotos
 • Kamila Gładczak
 • Barbara Rogala
 • Marek Sokół