Tak promujemy nasze działania! [PDF]

 

Jak to sie zaczęło?
Szkolny wolontariat PoMocna Młodzież bierze udział w przedswiątecznych zbiórkach żywności.
Praca naszych wolontariuszy spodobała się organizatorom i dostalismy zaproszenie do udziału w projekcie.
Poniżej kilka informacji o jego założeniach:
1 część to Projekt KLASA (wzięły w nim udział obecne klasy 5a, 7a, 7b i 8b wraz z Wychowawcami)
Istotą projektu KLASA jest samodzielna praca uczniów, służąca realizacji określonego przedsięwzięcia (zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego).
Podczas pracy uczniowie samodzielnie zdobywają nie tylko wiedzę merytoryczną, ale dodatkowo uczą się pracy w grupie, realizacji założonych celów i podejmują nowe wyzwania.

Praca uczniów w projekcie KLASA polega na opracowaniu w grupach 4 tematów, tj:
PROJEKT I: „Jak przekonać rówieśników, aby dbali o planetę
PROJEKT II: „Nasza planeta za 100 lat, jeśli nic nie zmienimy
PROJEKT III: „Jak będzie wyglądała nasza planeta, jeśli już teraz zaczniemy o nią dbać
PROJEKT IV: „Jakie działania może podjąć każdy z nas dla ratowania planety

Szkolna grupa PoMocna Młodzież przeprowadziła zbiórkę książek dla 100 szpitalnych oddziałów dziecięcych i dla dorosłych w Polsce.
Dzieci i ich Rodzice ochoczo przynosili książki o bardzo różnej tematyce. Młodzież sortowała i pakowała je do kartonów. Padły też rekordy.
Jeden z uczniów wraz z Rodzicami dostarczył 170 książek :) Rodzice jednego z naszych uczniów 17 października przewieźli kartony z książkami do punktu odbioru przy Dworcu PKP we Wrocławiu. 

Wszystkim zaangażowanym dziękujemy za wsparcie:)
Szkolny wolontariat

Zakończyliśmy I szkolny Konkurs na zbiórkę nakrętek dla Fundacji Na Ratunek Dla Dzieci z Chorobą Nowotworową we Wrocławiu https://naratunek.org/nakrec-sie/
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie uczniów i Rodziców. Zbiórkę kontynuujemy w drugim konkursie, który już się rozpoczął. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone po powrocie do szkoły!
Koordynatorzy szkolnego wolontariatu

nakrec sie

 

Nasza szkoła przystąpiła do Wielkiej Zbiórki Książek. 
Prowadzimy punkt zamknięty. Można przynosić książki już przeczytane. 
Zebrany księgozbiór zostanie przekazany do 100 szpitali na terenie całego kraju.
Szczegóły na zaczytani.org

Organizator na terenie szkoły PoMocna Młodzież - szkolny wolontariat
Punkty w placówce przy ul. Solskiego i Ul. Morelowskiego.


 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka, poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
Kształtowanie postaw prospołecznych.
Rozwijanie empatii i tolerancji.
Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
Rozwijanie zainteresowań.
Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach, orientacja prozawodowa.
Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

OBSZARY DZIAŁANIA
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

ŚRODOWISKO SZKOLNE
Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
Działalność na rzecz uczniów ze świetlicy szkolnej.
Działalność na rzecz przedszkolaków.
Działalność w bibliotece szkolnej i sali komputerowej.
Udział w szkoleniach i zajęciach dotyczących wolontariatu.

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE
Współpraca z Domem Pomocy Społecznej, Radą Osiedla, Parafią pw. św. Anny we Wrocławiu
Współdziałanie z Sektorem III – organizacjami pozarządowymi np. z fundacjami, hospicjami, Wrocławskim Centrum rozwoju Społecznego, realizacja programu „My dla świata”, Semper Avanti.
Przeprowadzanie akcji charytatywnych wspierających instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

REALIZOWANE ZADANIA
Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań, szkoleń i godzin wychowawczych.
Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
Rozpoznanie obszarów pomocy.
Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.
Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Wolontariatu.
Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na tablicy wolontariatu oraz na stronie internetowej szkoły.
Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie szkolnym.
Lekcje wychowawcze poświęcone idei Wolontariatu.
Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego.
Szkolenia członków wolontariatu.
Zebrania członków Wolontariatu.
Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy z miejscową parafią i DPS we Wrocławiu.
Tworzenie i uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.
Monitorowanie działalności wolontariuszy.
Wymiana doświadczeń.
Kwestowanie na rzecz innych.

PRAWA WOLONTARIUSZA
Wolontariusz ma prawo do:
zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
odmowy wykonywania prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
bycia poinformowanym o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
niewywierania na nim presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
rezygnacji ze szkolnego wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
Wolontariusz ma obowiązek:
przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie (niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego).
uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak: 1) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem; 2) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy; 3) zasada troski o los słabszych; 4) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

CECHY WOLONTARIUSZA
WYSOKI STOPIEŃ WRAŻLIWOŚCI, który pozwala na wnikliwą obserwacje świata, tego, co nas otacza. To pomaga dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, bezradnych, cierpiących i chorych. Samo dostrzeżenie ich- to nie wszystko! Wielu ludzi bowiem dostrzega wokół siebie potrzebujących, ale przechodzi obok obojętnie, nie reaguje.
EMPATIA, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację i doznania drugiego człowieka, rozumienia i przeżywania jego cierpienia. Takie osobiste odbieranie drugiego człowieka skłania nas do zatrzymania się nad jego niedolą, wyzwala w nas potrzebę ochraniania go, udzielania mu pomocy. Wtedy pomagamy najbardziej skutecznie. Dajmy z siebie jak najwięcej, a to z kolei daje nam ogromną satysfakcję i zadowolenie z dobrze wypełnionego moralnego obowiązku.
CIERPLIWOŚĆ, której należy się uczyć codziennie, wypełniając swe zobowiązania. Wymaga to dużego panowania nad swoimi emocjami, nad złością, zniecierpliwieniem, popędliwością, często nad lenistwem czy zniechęceniem.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ za siebie, swoje działania i za swojego podopiecznego. Odpowiedzialność należy w sobie wzbudzać i wzmacniać. Poczucie odpowiedzialności jest dowodem naszej dojrzałości do podejmowania różnych ról społecznych. Musimy pamiętać, że jeśli zobowiązujemy się do czegoś, powinniśmy wcześniej ocenić nasze siły i umiejętności, aby nie podejmować zadań przerastających nasze możliwości. Nigdy nie należy obiecywać zbyt wiele, a potem nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Lepiej wziąć na siebie mniej obowiązków, ale wywiązać się z nich sumiennie.
WSPÓŁDZIAŁANIE- znacznie więcej można osiągnąć działając wspólnie niż indywidualnie. Takiego współdziałania należy uczyć się, aby nie przekształciło się w zażartą rywalizację i zaspakajanie niezdrowych własnych ambicji.
PUNKTUALNOŚĆ- poszanowanie własnego czasu i czasu innych, to kolejna cecha, którą należy w sobie wypracować.
GOSPODAROWANIE CZASEM jest bardzo cenną umiejętnością, tym bardziej, że wolontariusze swoją działalność społeczną godzą z nauką szkolną i obowiązkami domowymi. Nie można bowiem być „dobrym” wolontariuszem dla wszystkich podopiecznych, zaniedbując własną rodzinę albo nawet sąsiadów.
TOLERANCJA i AKCEPTACJA- tak bardzo potrzebna zwłaszcza w kontaktach z osobami chorymi czy niepełnosprawnymi. To bardzo trudne zadanie, aby zaakceptować tę „inność” fizyczną czy psychiczną, umieć zobaczyć w osobie niepełnosprawnej pełnowartościowego człowieka. Nie każdy umie sobie z tym poradzić. Wymaga to pewnego treningu i przygotowania psychologicznego.
„ WSTYD ZA ZŁO” , ważne jest wypracowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz poczucia wstydu za popełnione błędy czy wyrządzone krzywdy. Takie poczucie ma zastępować konstruktywną krytykę, służyć rozwojowi wewnętrznemu, pracy nad sobą w celu podnoszenia własnej wrażliwości, umiejętności i kwalifikacji.
PRAWO DO SŁABOŚCI, do błędu czy porażki - nie jesteśmy nieomylni, zdarza się, że zrobimy cos źle, nie tak, jak planowaliśmy. Musimy sobie dać to prawo, nie załamywać się porażkami, ale wyciągać z nich konstruktywne wnioski na przyszłość- uczyć się na błędach. Zdobywamy w ten sposób nowe doświadczenia, które nas rozwijają, wzbogacają. Tak uczymy się nowych rzeczy, aby potem służyć radą i pomocą innym.
DĄŻENIE DO SAMODOSKONALENIA - wolontariusz powinien ustawicznie podnosić swoje umiejętności i doskonalić się wewnętrznie, aby pełniej i skuteczniej pomagać potrzebującym.

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA
Bądź pewnym.
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Bądź przekonanym.
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Bądź lojalnym.
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
Przestrzegaj zasad.
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mów otwarcie.
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
Chętnie ucz się. Rozszerzaj swoją wiedzę. Stale się rozwijaj.
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiaj się kontroli nad sobą. Będziesz pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Bądź osobą, na której można polegać.
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić.
Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działaj w zespole. Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

SPOSOBY EWALUACJI
Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego.
Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni Wolontariusze.
Zdjęcia i notatki z imprez.
Informacje na tablicy wolontariatu i na stronie internetowej szkoły.
Artykuły w prasie lokalnej.
Podziękowania, zaświadczenia, wpisy na świadectwach.

Wolontariat szkolny rozpoczyna nowe otwarcie działalności charytatywnej wśród społeczności szkolnej SP nr 15 we Wrocławiu. Jej działalność polega na:
Opracowanie całkowitej, pełnej dokumentacji wolontariatu (program, regulamin, scenariusze zajęć, zgody).
Podzieleniu działań na stałe i akcyjne.
Do działań stałych zaliczamy:
Adopcję na odległość (Indie);
Działalność w świetlicy;
Działalność w przedszkolu;
Działalność w bibliotece i w sali komputerowej;
Współpraca z Domem Opieki Społecznej;
Współpraca z Radą Osiedla;
Samopomoc koleżeńska – program „1 na1”;
Prowadzenie kroniki wolontariatu;
Do działań akcyjnych zaliczamy:
Działalność na rzecz Fundacji i Towarzystw (kwesty, wykonanie ozdób, itp.);
Zbiórki pieniędzy na określony cel;
Zbiórki żywności, odzieży, nakrętek;
Udział w kongresach, targach, galach wolontariatu;
Udział w akcjach wynikających z realizacji programu MY DLA ŚWIATA
Wychowawcy klas we wrześniu i październiku przeprowadzają zajęcia wychowawcze o tematyce wolontariatu – czym jest, na czym polega działalność wolontariusza. W efekcie po tych zajęciach ma powstać lista propozycji uczniów w jakie działania wolontariackie mogą włączyć się nasi uczniowie – na terenie szkoły i poza nią.
W trakcie zebrań wychowawcy przekazują informację rodzicom dotyczącom działalności szkolnego wolontariatu.
Wychowawca prowadzi dokumentację wolontariuszy ze swojej klasy w teczce wychowawczej.

W skład zespołu – opiekunów wolontariatu wchodzą: Magdalena Głowinkowska, Bożena Drab, Dobrosława Mazurek, Marek Sokół oraz Elżbieta Hoffmann-Guzik – lider szkolnego wolontariatu. Ponadto zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych nauczycieli i rodziców.